Team bs. Edith Stein

Bovenste rij: Mariëlle (1-2a), Esther (1-2a), Michelle (7-8), Annemieke (5-6).

Middelste rij: Paul (directeur), Christel (4-5), Marieke (3 en 1-2b), Emily (3), Joyce (5-6).

Onderste rij: Manon (locatiecoördinator en 4-5), Arie (conciërge), Monique (Intern begeleider), Riemke (1-2b).