Wat
De MR heeft een adviserende en controlerende functie. Hierbij bewaakt en behartigt de MR de belangen van het team van basisschool Edith Stein en de ouders en/of verzorgers.
Door een goede samenwerking met het team, de directie, de ouders/verzorgers en de ouderraad wordt een positieve bijdrage nagestreefd aan de besluitvorming binnen basisschool Edith Stein.
Daarnaast heeft de MR ook instemmingsrecht over besluiten die genomen moeten worden zoals inzet van personeel en wijzigingen in het schoolplan. 

Wanneer
De MR vergadert 6 keer per jaar, het overzicht van de vergaderdata vindt u bij de nieuwsitems. Belangstellende ouders zijn daarbij van harte welkom. Indien u het van belang vindt dat er over een bepaald onderwerp gesproken wordt binnen de MR dan kunt u dit doorgeven aan de MR-leden zodat uw onderwerp ingebracht kan worden in de eerstvolgende vergadering. Notulen zijn voor iedereen beschikbaar en te vinden in de map documenten. 

Wie
De MR bestaat uit een ouder- en een personeelsgeleding. 
Oudergeleding: Laura van der Aa, Simone van Veen 
Personeelsgeleding: Christel van Lanen (voorzitter), Annemieke Meerbach 

Planning vergaderdata 2020-2021, Tijdstip van 19.30-21.00u:
Maandag 21 september 2020
Donderdag 19 november 2020
Woensdag 20 januari 2021
Woensdag 17 maart 2021
Woensdag 26 mei 2021
Donderdag 1 juli 2021

Voor de verslaglegging van de MR:  klik hier!